Home

                                                                                   Vedtægter for Hadsten Square Dance Club.


§1 Klubbens navn og hjemsted

Stk.1   Klubbens navn er Hadsten Square Dance Club og har hjemsted i Hadsten  Kommune. Klubben er en selvstændig juridisk enhed.


§2 Klubbens formål

Stk.1   Klubbens formål er undervisning og træning i den amerikanske folkedans; Modern Western Square Dance.

Stk.2   Undervisningen er åben for enhver. Enhver der tilmelder sig undervisningen og har betalt undervisningsgebyret, er medlem af klubben.

Stk.3   Et hvert medlem af klubben har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagter.


§3 Myndighed og bestyrelse.

Stk.1   Hadsten Square Dance Club, ledes af en bestyrelse, bestående af formand, kasserer, sekretær, et antal bestyrelsesmedlemmer samt 2          suppleanter.

Stk.2   Antallet af klubbestyrelsesmedlemmer kan udvides/indskrænkes ved en klubbestyrelsesafgørelse.

Stk.3  Valg af klubbestyrelse fortages på generalforsamlingen. Så vidt det er muligt skal bestyrelsen sammensættes af repræsentanter for alle          undervisningshold.

Stk.4  Ægtefæller og samlevere kan ikke sidde i bestyrelsen samtidigt.

Stk.5  Callere/undervisere, der modtager løn fra Hadsten Square Dance Club kan ikke have tillidshverv som bestyrelsesmedlem.

Stk.6  Alle tillidshverv er ulønnede.


§4 Undervisning

Stk.1  Klubbestyrelsen sørger for instruktør, lokaler, annoncering mv. og planlægger undervisningens indhold og omfang.


§5 Regnskab.

Stk.1  Klubbestyrelsen sørger for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab til godkendelse på den årlige generalforsamling.

          Regnskabsperioden løber fra 1. januar til 31. december.

Stk.2  Klubkassereren udarbejder hvert år et omhyggeligt og overskueligt regnskab for klubbens drift og status.

Stk.3  Klubbens regnskab revideres af en revisor valgt på generalforsamlingen.

Stk.5  Klubkassereren fører en medlemsprotokol over klubbens medlemmer, samt holdlister

          indeholdende navne, adresser, tlf. nr. for hvert enkelt hold i klubben.


§6 Rettigheder

Stk.1  Enhver rettighed til navn og logo tilhører Hadsten Square Dance Club og kan kun anvendes ifølge aftale med denne klub.


§7 Vedtægtsændringer

Stk.1  Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen

Stk.2  Forslag skal fremlægges skriftligt til klubbens medlemmer inden generalforsamlingen.

Stk.3  Vedtægtsændringer kan vedtages ved simpelt stemmeflertal såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt ellers indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med            

ændringerne som eneste punkt på dagsordnen og kan her vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.


§8 Generalforsamling

Stk.1  Alle beslutninger vedrørende klubbens undervisning og økonomi (herunder regnskab) træffes af klubbens medlemmer.

Stk.2  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for perioden fra 1. februar til 1. marts.

Stk.3  Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst Indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent, referent, og stemmetæller.

2. Klubformandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinierne for det nye regnskabsår.

5. Drøftelse/afstemning af indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter.

7. Valg af en revisor samt  revisorsuppleant.

8. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, Kasserer og næstformand i ulige år.

9. Eventuelt.

10.  Afslutning


Stk.4  Bestyrelsen fremsender indkaldelse til Hadsten Square Dance Club’s medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid, sted, dagsorden, samt indkomne forslag.

Stk.5  Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på klubbens generalforsamling skal være klubbestyrelsen i hænde senest 10. Januar forslag, som ikke er modtaget rettidigt, kan drøftes under          

 eventuelt, men skal endeligt godkendes på den efterfølgende generalforsamling, idet der ikke kan vedtages noget under punktet eventuelt.

Stk.6  Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

Stk.7  Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når det skriftligt begæres af 25% af klubbens medlemmer.


 §9 Opløsning af klubben.


Stk.1  Såfremt klubbens bestyrelse ikke kan fremskaffe økonomisk grundlag for klubbens opretholdelse, kan generalforsamlingen indstille til at træffe beslutning om nedlæggelse af klubben.

          En eventuel nedlæggelse vil kræve en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.

Stk.2  Hvis der findes aktiver ved klubbens ophør, skal disse tilfalde godgørende formål, og kan ikke overgå til enkelpersoner.§10 Klubbestyrelsen.


Klubben er stiftet d. 29. August 2006. Klubbestyrelsen består af nedenstående medlemmer.

Formand.

Næstformand.

Kasserer.    

Sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer.


HOME